Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna DLA STUDENTÓW Koło naukowe BaND

Koło Mechaników Okrętowych „BaND” AMW

Drukuj PDF

STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY

Koło Mechaników Okrętowych „BaND” AMW powstało w 2003 r
Koło Naukowe „BaND” powstało w 2003 roku z inicjatywy trzech podchorążych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. Członkowie koła zajmuję się szeroko rozumianą wytrzymałościową analizą konstrukcji z wykorzystaniem metod numerycznych i współczesnych technik komputerowych CAD i CAE.

image006
Krzysztof Błonko and Piotr Nowak, Marek Dudziński

 

image007
Opiekunem Koła kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski


Styczeń 2004 r.
Członkowie Koła Naukowego „BaND” rozpoczynają swoją działalność naukową od obliczeń wytrzymałościowych wału turbiny elektrowni wodnej znajdującej się w mieście Łapinie k. Gdańska. Turbina o mocy 1120 kW, zbudowana została w 1925 roku (fot.1). Po wieloletniej pracy, w wale turbiny i jej elementach pojawiły się ubytki korozyjne materiału. Zaszła potrzeba odpowiedzi na pytanie, na ile można ocenić konstrukcję pod kątem jej dalszej bezpiecznej pracy bez wykonywania jakichkolwiek prac inwazyjnych.

image008 image009 image010 image011


Podchorążowie w ramach pracy w zespole badawczym odzwierciedlają geometrię wału turbiny wraz ze wszystkimi zamontowanymi na nim urządzeniami

image012marzec 2005 r.

Członkowie Koła Naukowego „BaND” podejmują Ekspertyzy łożyska nośnego linii wałów niszczyciela min ORP „Flaming” projektu 206. Załoga okrętu zwróciła się z problemem nadmiernego wzrostu temperatury łożyska nośnego lewej linii wałów, obserwowanego od momentu detonacji głowicy torpedy podczas wykonywania rutynowego zadania zgodnie z przeznaczeniem okrętu. Okręt detonował głowice torpedy zatopionej na głębokości ok. 10 m. Podczas wybuchu był ustawiony dziobem do miejsca detonacji w bezpiecznej odległości 600 m. Po wykonaniu zadania, zauważono, że w trakcie ruchu okrętu w normalnych warunkach eksploatacji następuje stosunkowo szybki wzrost temperatury łożyska, w odniesieniu do łożyska na prawej linii wałów. Po osiągnięciu wartości 75C załoga zgodnie z instrukcją odstawiła lewą linie wałów. W związku z tym nie jest znana temperatura maksymalna, jaką by mogło osiągnąć, przy dalszej eksploatacji. Nadmierny wzrost temperatury tego łożyska był obserwowany po każdym uruchomieniu. Prowadzona ekspertyza miała na celu wyznaczenie rozkładu nacisku wału na elementy toczne łożyska, ustalenie czy podczas eksploatacji mogło dojść do zmiany jego posadowienia, czy była naruszona geometria linii wałów w obrębie rozpatrywanego łożyska. Ekspertyza była prowadzona pod kierownictwem kmdr. por. Lesława Kyzioła. Badania rozpoczęto od zdemontowania korpusu łożyska, usunięcia środka smarującego, wyczyszczenia łożyska i oględzin współpracujących elementów. Linię wałów kilkakrotnie obrócono ręczną obracarką. Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mechanicznych ani ciał obcych w rejonie łożyska. Współpracujące części podczas obracania pracują prawidłowo i nie stwierdzono żadnych niepożądanych efektów akustycznych. W celu wyznaczenia rozkładu nacisku wału na elementy toczne łożyska przeprowadzono pomiar luzów pomiędzy baryłkami a bieżnią toczną po obwodzie łożyska dla różnych kątów położenia wału.

image013 image014


Na podstawie wyników pomiarów nie stwierdzono zmiany geometrii linii wałów. Potwierdzają to pomiary wyboczenia wału, jak również brak wpływu położenia wału (kąta obrotu) na wartości luzów pomiędzy baryłkami i bieżniami tocznymi. Jednakże nierównomierne luzy na poszczególnych wieńcach wskazały, że oś łożyska nie pokrywa się z osią wału, a poszczególne wieńce są nierównomiernie obciążone. Wieniec rufowy przenosi większą część obciążenia, jednak dla tego typu łożysk dopuszcza się odchyłki osi łożyska od osi wału nawet do 1,5 . Odchyłka taka umożliwia jeszcze prawidłową pracę. Wobec powyższego przeprowadzono analizę porównawczą dokonując takich samych pomiarów na prawej linii wałów. Mierzone odchyłki są zbliżone. Wiec współpracę elementów tocznych należy uznać za prawidłową i wstępnie nie widać przesłanek do skierowania jednostki na stocznię i wymianę, czy też remont łożyska. Przyczyna wzrostu temperatury jest więc inna. Łożyskowanie obejmuje nie tylko łożyska toczne, lecz również przylegające elementy konstrukcyjne (wał, oprawa), dlatego uwagę skupiono na korpusie (pokrywie) łożyska. Okazało się , że podczas zderzenia doszło do nieznacznego przesunięcia współpracujących elementów, tj. łożysko - linia wałów – korpus i tarcia między nimi. Zalecono przy najbliższym rozruchu nie montować korpusu łożyska. Zabezpieczyć korpus i uruchomić łożysko otwarte bez pokrywy, prowadząc pomiar temperatur. Po uruchomieniu i w trakcie pracy temperatura łożyska była prawidłowa, poniżej 50 C. Wzrost temperatury następował w przypadku zamknięcia łożyska w obudowie. Stąd wniosek, że jej powierzchnie stykały się z wirującymi elementami łożyska i w wyniku tarcia wydzielając ciepło. Zalecono wykonanie podkładki dystansowej z blachy miedzianej o grubości 1 mm w kształcie obudowy.

kwiecień 2005 r.

Podchorążowie biorą udział w VIII SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW I MŁODYCH INŻYNIERÓW MECHANIKÓW „Postępy w Inżynierii Mechanicznej”, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, w dniach 07-08 kwietnia 2005 r. gdzie wygłaszają dwa referaty:

 • WSTĘPNA ANALIZA NUMERYCZNA WAŁU TURBINY ELEKTROWNI WODNEJ W ŁAPINIE
 • ODWZOROWANIE GEOMETRII JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ DO SYMULACJI NUMERYCZNYCH


Powyższe referaty i ich prezentacja zostały dostrzeżone przez komisję, która wyróżniła podchorążych nagrodami książkowymi i dyplomem przyznając im III miejsce spośród 43 prezentowanych prac.

image015


Następnie w XXIV SEMINARIUM KOŁA NAUKOWEGO „MECHANIKÓW”, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, w dniach 21-22 kwietnia 2005 r., gdzie wygłaszają trzy referaty:

 • OBLICZENIA WERYFIKACYJNE WAŁU TURBINY ELEKTROWNI WODNEJ
 • EKSPERTYZA ŁOŻYSKA NOŚNEGO LINII WAŁÓW JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
 • GEOMETRIA KADŁUBA OKRĘTU PODWODNEGO DO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH


Powyższe referaty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi i dyplomami.

image016 image017Osiągnięcia Koła dostrzega komenda AMW i wyróżnia specjalnym dyplomem.

image018lipiec 2005 r.

Wymiana wytwornicy spalin silnika oraz pomiary parametrów drgań turbozespołu spalinowego LM2500 na ORP „Gen. K. Pułaski”

image019 image020październik 2005 r.

W dniach 28-29 października 2005 r. koło Naukowe reprezentowało swoją działalność na I Konferencji Studenckich Kół Naukowych uczelni związanych z gospodarką morską KSKN 2005, gdzie zostało wyróżnione.
Członkowie koła Krzysztof Błonko, Piotr Nowak i Marek Dudziński – podchorążowie z grupy szkolnej 023 M roku akademickim 2005/2006 podejmują indywidualny tok studiów.

styczeń 2006 r.

Pod kierownictwem kmdr dr inż. Andrzeja Grządzieli Członkowie koła Piotr Nowak i Marek Dudziński wykonują dydaktyczny model turbiny gazowej DR-77 stanowiącej napęd kutrów rakietowych projektu 1241 Tarantula.

image021


W wyniku pracy powstaje geometria przestrzenna turbiny gazowej, którą będzie wykorzystywana w pracach naukowo badawczych

image022 image023 image024kwiecień 2006 r.

Kolejne IX SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW I MŁODYCH INŻYNIERÓW MECHANIKÓW „Postępy w Inżynierii Mechanicznej”, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, w dniach 06-07 kwietnia

image025czerwiec 2006 r.

Koło bierze udział w konkursie Czerwonej Róży, na najlepsze koło naukowe, zakończone nominacją

image027styczeń 2007 r.

Członkowie koła otrzymują certyfikaty Solid Works-a

image028 image029 image030kwiecień 2007 r.

W 2007 r. członkowie koła wraz kołem naukowym Mechanik PG zorganizowali X Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników pt. „Postępy w inżynierii mechanicznej”. Gdańsk-Gdynia, 19-21 kwietnia 2007, gdzie zaprezentowali następujące referaty w języku angielskim:

Krzysztof Błonko – “Displacement and Stress Simulation on Submarine's Hull Surface”
Współautor – opiekun B. Szturomski
Piotr Nowak – “Vibration of Turbine Engine DR 76”
Współautor – opiekun S. Dobrosiński
Krzysztof Wójcik – “The Simulation of Ground Steady Load of a Continuous Footing of a Single Family House Using MES”
Współautor – opiekun B. Szturomski

Za które otrzymali nagrody i wyróżnienia

image031 image032listopad 2008 r.

Pchor. Łukasz Dróżdż brał czynny udział w pracach naukowych IPKM, uczestniczył w certyfikowaniu przylgni ratowniczej okrętu podwodnego ORP Orzeł – pracy zleconej przez DMW i SMW, samodzielnie wykonał geometrię przestrzenną konstrukcji przylgni w programach CAD, która będzie dalej wykorzystywana do symulacji numerycznych stanów naprężenia w trakcie dokowania pojazdu ratowniczego na jej powierzchni, co zaprezentował w swoim referacie. Za swoje osiągnięcia był wyróżniony urlopem przez Rektora-Komendanta AMW.

image033 image034luty 2009 r.

Emilia Załecka reprezentowała Koło Naukowe BaND we Francji. 12 Lutego 2009 roku w dniu seminaryjnym „Naval scientist day” poświęconym odnawialnym źródłom energii morza. Spotkanie organizowała uczelnia Ecole Navale we Francji. Podczas seminarium studenci z różnych krajów prezentowali w formie posterowej projekty, nad którymi pracują ich uczelnie. Zadaniem Emilii było przedstawienie tematu: „Concepcion of submarine buckup power system based on fuel cell technology”. Emilia Załecka uczestniczyła w pracach Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej AMW, zajmującego się wdrożeniem ogniw paliwowych w MW RP.

kwiecień 2009 r.

Podchorążowie II i III roku WME w ramach działalności Koła Mechaników Okrętowych „BaND” AMW w dniach 23-24 kwietnia 2009 reprezentowali Akademię Marynarki Wojennej na XXVIII Seminarium Kół Naukowych Mechaników organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wygłaszając następujące referaty:

 • pchor. Łukasz Dróżdż, III rok studiów, - Odwzorowanie geometrii przylgni ratowniczej okrętu podwodnego ORP „Orzeł” do symulacji numerycznych
 • pchor. Miłosz GAJDA, II rok studiów, – Odwzorowanie geometrii zbiornika specjalnego przeznaczonego do transportu niebezpiecznych materiałów wybuchowych do symulacji numerycznych stanu deformacji i naprężenia wywołanego wybuchem TNT
 • pchor. Emilia Załęcka, II rok studiów, - Koncepcja systemu rezerwowego zasilania elektrycznego okrętu podwodnego z zastosowaniem wodorowego ogniwa paliwowego
 • pchor. Kamila Anna Pawlica, II rok studiów, - Stanowisko do badań odporności ostrzałem kalibru 12,7 mm materiałów stosowanych na osłony antyterrorystyczne
 • por. mar. Leszek Kubitz doktorant – Algorytm obliczeniowy drgań sprzężonych prostokątnej płytki w przepływie

 

image005


Wszyscy podchorążowie uzyskali wyróżnienia za udział w Seminarium, a pchor. Łukasz Dróżdż zajął II miejsce w ogólnej klasyfikacji przedstawionych referatów w konkursie na najlepszą pracę w kategorii studentów.

image035 image036 image037


Pchor. Łukasz Dróżdż w ramach działalności koła naukowego bierze udział w dodatkowych zajęciach z zakresu grafiki komputerowej 3D i uzyskuje na tą okoliczność Certyfikat GM System.

image038listopad 2009 r.

Przedstawiciele Koła bsmat pchor. Łukasz Dróżdż i st. mat pchor. Emilia Załęcka biorą udział w Targach Wirtotechnologii, które odbyły się w dniach 18-20.11.2009 roku w Sosnowcu. Program obejmował cykl szkoleniowy - wykładów i konferencji poświęconych technikom projektowania i wspomagania komputerowego inżynierów połączonych z wystawami wizualizacji procesów technologicznych.

Styczeń 2010 r.

Pchor. Wojciech Polański w ramach działalności Koła Naukowego „BaND” nawiązuje współpracę z Instytutem Uzbrojenia Okrętowego AMW i uczestniczy w projekcie symulatora artyleryjskiego budowanego na bazie armaty kal. 23 mm ZU-23-2MR nazywanej Wróbel II.

Luty 2010 r.

Członkowie Koła Naukowego „BaND” bsmat pchor. Łukasz Dróżdż i st. mat pchor. Emilia Załęcka uczestniczyli w Targach ENEX-NOWA ENERGIA, które odbyły się w dniach 03÷06.02.2010 w Kielcach. Obejmowały one cykl szkoleniowy - wykładów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii połączonych z wystawami, wizualizacjami nowych metod pozyskiwania energii.

image039 image040 image041Kwiecień 2010 r.

Podchorążowie i studenci WME w ramach działalności Koła Mechaników Okrętowych „BaND” AMW w dniach 22-23 kwietnia 2010 reprezentowali Akademię Marynarki Wojennej na XXIX Seminarium Kół Naukowych Mechaników organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wygłaszając następujące referaty:

pchor. Emilia Załęcka (073M) - Projekt podsystemu chłodzenia ogniwa paliwowego typu PEM,
pchor. Łukasz Dróżdż (063M) - Symulacja stanu naprężenia w konstrukcji przylgni ratowniczej okrętu ORP „Orzeł” obciążonej naporem wody na zadanej głębokości w trakcie dokowania pojazdu ratowniczego NSRS,
student Witold Hydzik (052MC) - Analiza dynamiczna śrub w zespole stopy korbowodu,
student Marek Bohn (074MI) - Projekt wstępny pierścienia do symulacji dokowania pojazdu ratowniczego na powierzchni przylgni okrętów podwodnych.

Głoszone referaty i prezentacje były oceniane i wyróżniane w konkursach różnych kategorii. Pchor. Emilia Załęcka zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę w kategorii studentów. W tej samej kategorii II miejsce zajął student Witold Hydzik. Pchor. Łukasz Dróżdż oraz student Marek Bohn zostali wyróżnieni dyplomami uznania za aktywne uczestnictwo.

image042 image043 image044
image046 image045 image047
image048 image049 image050Maj 2010 r.

Koło naukowe 15 maja 2010 r. bierze udział w Konkursie o nagrodę Czerwonej Róży dla najlepszych studentów i koła naukowego Trójmiasta uzyskując nominację na drugim miejscu

image051


Koło Naukowe „BaND” uczestniczy w organizacji VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniach 27-30 maja 2010 r. dla dzieci i młodzieży Trójmiasta. Członkowie koła prezentują programy do komputerowego wspomagania projektowania.

2010/2011 r.

Opiekun koła naukowego organizuje zajęcia dodatkowe dla chętnych w pracowni metod numerycznych, podczas których prowadzona jest praktyczna nauka obsługi systemu CAE - Abaqus, w zakresie liniowych i nieliniowych problemów wytrzymałościowej analizy konstrukcji.
W ramach konsultacji organizowane są zajęcia doskonalące z zakresu obsługi programu CAD Autodesk Inventor. Uczestniczą w nich również nauczyciele akademiccy.

2010/2011 r.

Członkowie Koła Naukowego „BaND” podejmują współpracę z Instytutem Uzbrojenia Okrętowego AMW i uczestniczą w projekcie symulatora artyleryjskiego budowanego na bazie armaty kal. 23 mm ZU-23-2MR nazywanej Wróbel II.

image052 image053 image054


Pchor Wojciech Polański odzwierciedla geometrię przestrzenną armaty ZU-23-2MR w programie CAD Autodesk Inventor na potrzeby firmy AREX realizującej główne założenia projektu.

image055 image056Marzec 2011 r.

W dniach 22÷24 marca 2011 przedstawiciel Koła Naukowego „BaND” – bsmt pchor. Emilia Załęcka bierze udział Targach EXPO-SURFACE w Kielcach. Program obejmuje cykl szkoleniowy - wykładów i konferencji poświęconych korozji i erozji materiałów inżynierskich oraz ochron przeciwkorozyjnych.

Maj 2011 r.

W dniach 05-07 maja 2011 r. członkowie Koła Mechaników Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej „BaND” uczestniczą w 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers organizowanym przez Politechnikę Gdańską Seminarium organizowane jest dla kół naukowych inżynierów i mechaników, studentów, doktorantów i młodych doktorów. Koło Mechaników Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej „BaND” reprezentowali:

 • pchor. Radosław Kiciński (093M) - Symulacja wytłaczania kątownika na zimno za pomocą metody elementów skończonych, opiekun naukowy kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski;
 • pchor. Wojciech Polański (083M) - Projekt podstawy trenażera Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego ZU-23-2MR, opiekun naukowy kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski;

 

image057 image058Maj 2011 r.

W dniach 11-13 maja 2011 r. przedstawiciele koła biorą udział w XXX Jubileuszowem Seminarium Kół Naukowych „Mechaników” organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

 • pchor. Kamila Pawlica i pchor. Miłosz Gajda (073M), Fire environment modeling in the living quarter of a warship including factors affecting the evacuation of the crew, opiekun naukowy: kmdr dr inż. Waldemar Mironiuk;
 • bsmt pchor. Małgorzata Hołdowska, (073M), Opracowanie charakterystyk okrętowych silników napędu głównego fregaty typu Oliver hazard Perry, Opiekun naukowy: kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa;
 • inż. Michał Brzozkowski – (104MI), Ocena parametrów obróbki na przykładzie obrabiarki CNC, Opiekun naukowy: dr hab. inż. Zdzisław Zatorski.
 • pchor. Emilia Załęcka (073M), Analiza uszkodzeń korozyjnych kadłuba okrętu i metody zapobiegania, Opiekun naukowy: kmdr por. dr inż. Wojciech JURCZAK;


Na Seminarium pchor. Miłosz Gajda i Anna Pawlica zajęli II miejsce w konkursie na najlepszą pracę w kategorii studentów, a pchor. Małgorzata Hołdowska została wyróżniona za najlepszą prezentację.

image059 image060 image061 image062


Maj 2011 r.

W maju 2011 Członkowie koła BaND biorą również udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki
image063image064

W 2011 roku przewodniczącym koła był pchor. Łukasz Dróżdż, który tą funkcje przekazał pchor. Radosławowi Kicińskiemu pseudonim KICIOR. Członkami koła są:
 • pchor. Radosław Kiciński (093M;
 • pchor. Wojciech Polański (083M;
 • pchor. Kamila Pawlica
 • pchor. Emilia Załęcka (073M):
 • pchor. Małgorzata Hołdowska, (073M)
 • pchor. Łukasz Dróżdż (063M)
 • inż. Michał Brzozkowski – (104MI)
 • inż. Marek Bohn – (104MI);


Wrzesień 2011 r.

Praca magisterska pchor. Łukasza Dróżdża, przewodniczącego koła naukowego (do 2011) pt. ”Dobór kształtu konstrukcji przylgni ratunkowej okrętu podwodnego ORP „Orzeł” obciążonej naporem wody dokującego na jej powierzchni pojazdu” zostaje wyróżniona na obronie i otrzymuje nagrodę Rektora Komendanta AMW.
Img1109

Pchor. Łukasz Dróżdż w ramach koła naukowego BaND uczestniczył w certyfikacji przylgni ratowniczych OP RP. Odzwierciedlił geometrie przylgni dziobowej OP ORP Orzeł, a wyniki jego pracy owocowały w realizacji pracy magisterskiej

Październik 2011 - 2013r.

„CZAPLA” – praca stutowa pt. „Badania odporności udarowej i balistycznej lekkich materiałów stosowanych na konstrukcje okrętowe”.
Pchor. Radosław Kiciński 093M i Wojciech Polański 083M bierze udział w pracy statutowej prowadzonej w Zakładzie Podstaw Budowy Maszyn pt. w ramach której w/w poznają wiedzę w zakresie wykonywania symulacji numerycznych stanu naprężenia w konstrukcji kadłuba okrętu wywołanej krótkotrwałym obciążeniem od niekontaktowego wybuchu miny oraz problematykę konstrrukcji obciążonych udarowo. Kierownikiem pracy jest opiekun koła kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski.

24 Luty 2012

Koło Naukowe „BaND” organizuje wycieczkę dla studentów Politechniki Gdańskiej w dniu otwartej uczelni. W planie wycieczki studenci PG zwiedzali laboratoria naszej uczelni, Pracownie Komór Hiperbarycznych oraz okręty podwodne MW. Bezpośrednimi organizatorami byli:

 • bsmt pchor. Wojciech Polański – gr. 083M;
 • Symulacja stanu deformacji i naprężenia w elementach nadbudówki okrętu wywołana obciążeniami masowymi od falowania na morzu, opiekun naukowy jest kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski;


Maj 2012

W dniach 23-25.05.2012 pchor. Radosław Kiciński (093M) reprezentuje Koło Mechaników Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej „BaND” w XXXI Seminarium Kół Naukowych Studentów organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną na którym głosi referat pt.:
image065image066


Październik 2012

W październiku 2012 r. pchor Wojciech Polański w ramach pracy statutowej „Czapla” podjął temat pracy dyplomowej – magisterskiej nt: Ocena odporności udarowej blach stopu aluminium EN AW-6063. W ramach tej pracy wykonał już badania właściwości dynamicznych stopu aluminium AW 6063 i opracował dla niego charakterystyki własności materiałowych do symulacji numerycznych w programach CAE. Podnosi swoje umiejętności w obsłudze i modelowaniu zadań inżynierskich z użyciem oprogramowania CAD i CAE. Obecnie wykonuje symulacje przebicia cienkiej blachy aluminiowej, których wyniki weryfikuje eksperymentem na młocie opadowym.
image067

W październiku 2012 r. pchor Radosław Kiciński w ramach pracy statutowej „Czapla” podjął temat pracy dyplomowej – inżynierskiej nt: Wyznaczanie rozkładu ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny na kadłubie okrętu typu Kobben. Celem pracy jest opracowanie algorytmu obliczeniowego, opisującego rozkład ciśnienia fali uderzeniowej w przestrzeni, wywołany niekontaktowym wybuchem ładunku TNT oraz wykonanie procedury w języku programowania Fortran, opisującej powyższy rozkład ciśnienia w formie dyskretnej na zwilżonej powierzchni kadłuba okrętu. Obecnie wspólnie z promotorem piszą na ten temat artykuł do ZN AMW.
Img1210


W październiku 2012 r. Pchor. Maciej Herman 083M w ramach pracy Koła Naukowego BaND kontynuuje tradycje poprzedników (Łukasza Dróżdża i Marka Bohna) i bierze udział w ekspertyzach przylgni ratowniczych polskich okrętów podwodnych. W ramach tych ekspertyz podjął temat pracy dyplomowej – magisterskiej, nt.: Projekt ściągacza do przylgni ratowniczej okrętu podwodnego typu Kilo. Temat pracy został zamówiony przez Szefostwo Ratownictwa MW RP i zakończy się fizycznym wykonaniem ściągaczy do cumowania pojazdów ratowniczych na przylgni okrętu ORP Orzeł na małych głębokościach. ORP Orzeł posiada trzy otwory do ściągaczy które są niekompatybilne z rozwiązaniami NATO-wskich okrętów ratowniczych.
Img1302


Marzec 2013

W marcu 2013 koło BaND organizuje spotkanie otwarte dla studentów AMW, na którym prezentuje swoją działalność i osiągniecia. W trakcie spotkania prezentowane są możliwości współczesnych programów CAD i CAE.
image070

Pod koniec marca 2013 r. pchor. Radosław Kiciński (093M) wyjeżdża do Bułgarii, gdzie na konferencji „Naval Academy cadets and students and science” w Bułgarskiej NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY, głosił referat pt:
 • ”Algorithm Describing Presssure Distribution of Non-contact TNT explosion”. Jego artykuł został zakwalifikowany do publikacji, 28 marca 2013 r.

image071 image072 image073


Maj 2013

W maju 2013 podchorążowie: Wojciech Polański (083M) i Radosław Kiciński (093M) w ramach działalności Koła Mechaników Okrętowych AMW „BaND” reprezentowali Akademię Marynarki Wojennej na XXXII Seminarium Kół Naukowych „Mechaników”, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie w terminie 14-17 maja 2013 r., wygłaszając następujące referaty:
 • pchor. Wojciech Polański (083M), Ocena odporności udarowej blach stopu aluminium EN AW-6063;
 • pchor. Radosław Kiciński (093M) - Algorytm opisujący rozkład ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny morskiej.

Głoszone referaty i prezentacje zostały wyróżnione przez organizatorów konferencji. Referat pchor. Wojciecha Polańskiego zajął III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w kategorii studentów, a referat pchor. Radosława Kicińskiego został wyróżniony nagrodą specjalną za najlepszą prezentację i walory poznawcze. Są to kolejne sukcesy w/w podchorążych, którzy czynnie uczestniczą w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez Zakład Podstaw Budowy Maszyn.
image074image075image076


Październik 2013

W pażdzierniku 2013 r. pchor. Radosław Kiciński z rąk JM Rektora Komendanta AMW otrzymuje nagrodę rektorską III stopnia pracy dyplomowej – inżynierskiej nt: Wyznaczanie rozkładu ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny na kadłubie okrętu typu Kobben. Pracę dyplomował realizował w ramach działalności koła naukowego BaND, czynnie uczestnicząc w pracy naukowo–badawczej w ramach działalności statutowej „Czapla”, pod kierownictwem opiekuna koła.
image077


Styczeń 2014

Student Bartłomiej Żołnowski zgłasza do koła inicjatywę budowy łodzi solarnej, na wyścigi Dong Solar Energy Challange. Głównym celem powstania drużyny, jest realizacja projektów z zakresu budowy oraz eksploatacji jednostek pływających. Projekt ma na celu zbudowanie 2-3 modeli fizycznych elektrycznych pojazdów nawodnych zasilanych panelami słonecznymi z napędem śrubowym lub falowym. Załoga tym samym przygotowuje się do zawodów docelowych, odbywających się w Holandii w 2016 roku, noszących nazwę Dong Energy Solar Challenge.

image078
Kwiecień 2014

Koło naukowe pomaga zorganizować wycieczkę młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku do Muzeum MW.
image079

Prezes koła pchor. Radosław Kiciński wygrywa eliminację uczelnianą do udziału w konkursie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Maj 2014

W dniach 14–16.05.2014 pchor. Radosław Kiciński (093M) reprezentuje Koło Mechaników Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej „BaND” w XXXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną na którym głosi referat pt.:
 • Opis fali ciśnienia od niekontaktowego wybuchu miny morskiej na potrzeby symulacji w programach CAE, opiekunem naukowym jest kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski;

image080 image081 image082


Czerwiec 2014

W dniu 1.06.2014 odbyła się gale wręczenia nagród Stowarzyszenia Czerwonej Róży, w której pchor. Radosław Kiciński otrzymał nominację na najlepszego studenta Akademii Marynarki Wojennej.
image083 image084 image085

16.06.2014 r. odbyła się podróż studyjna zorganizowana przez koło BaND dla studentów z Akademii Morskiej w Gdyni do 3 FO.

Styczeń 2015

W styczniu 2015 r. do Koła Naukowego BaND dołączyła Jagoda Zaworska studentka Wydziału Mechaniczno–Elektrycznego z grupy 132MC. Wykazując duże zainteresowanie tematyką eksploracji i monitoringu głębin morskich w ramach działalności koła czynnie śledzi ona realizację projektów rozwojowych realizowanych w AMW pod kryptonimem „Śledzik” i „Frog”. Tematyka tych prac swym zakresem obejmuje projektowanie autonomicznych bezzałogowych pojazdów podwodnych z zastosowaniem najnowszych technologii w zakresie nawigacji, rozpoznania podwodnego, zasilania i napędu. W efekcie tych zainteresowań, będąc jeszcze studentką II roku podjęła temat pracy dyplomowej pt. „Projekt kadłuba autonomicznego bionicznego pojazdu podwodnego” pod kierownictwem opiekuna Koła Naukowego BaND. W ramach tej pracy Jagoda Zaworska opracowała kilka koncepcji budowy autonomicznego pojazdu podwodnego (APP), w której zaproponowała rozmieszczenie sensorów, źródła zasilania i napędu. Wykonała również wstępne obliczenia głównych wymiarów APP.
image086 image087 image088image089

Koncepcja (APP) zaproponowana przez Jagodę Zaworską spotkała się z dużym uznaniem zespołu realizującego projekt rozwojowy p.k. „Śledzik”, a niektóre pomysły wykorzystano do dalszych analiz.

Grudzień 2015

Udział Członka koła Radka Kicińskiego w Gali w „Kinotece” Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podsumowującej konkursy: XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych oraz IX edycję konkursu TECHNIK-ABSOLWENT. I odbiór nagrody SIMP - 10 grudnia 2015