Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

 • Facebook
 • Twitter
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Współpraca

Drukuj PDF
 1. Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej z Alteams Poland Sp. Z o.o.
 2. Porozumienie o współpracy wychowawczej i dydaktycznej z Gminą Miejską Rumia

  1. Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej z Alteams Poland Sp. Z o.o.

  Przedmiot współpracy:

  • prowadzenie wspólnych prac w zakresie analizy problemów związanych z procesami technologicznymi i ich rozwiązań,
  • propagowanie wspólnych osiągnięć AMW i Alteams,
  • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych przez Strony w zakresie doskonalenia zawodowego kadr,
  • organizowanie przez Alteams praktyk i staży dla studentów AMW – w miarę organizacyjnych możliwości Alteams i według ustalonego przez Strony planu w zakresie terminów, tematyki i ilości osób,
  • udostępnianie Stronom materiałów dydaktycznych i informacyjnych dotyczących nowoczesnych technologii, zgodnie z uprzednio podpisaną Wzajemną Umową Poufności,
  • wspólne opracowanie i wdrażanie do działalności Alteams usprawnień w obszarze technologii wytwarzania,
  • współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów AMW – w miarę organizacyjnych możliwości Alteams,
  • współpraca w zakresie realizacji prac dyplomowych studentów AMW – o ile ich tematyka nie narusza zobowiązań Alteams wobec jego klientów do zachowania klauzuli poufności.


  1. Porozumienie o współpracy wychowawczej i dydaktycznej z Gminą Miejską Rumia
  Cel: podnoszenie poziomu kształcenia uczniów i studentów, rozwój kadr dydaktycznych i naukowych oraz wymianę inicjatyw i idei służących popularyzacji i rozwojowi mechatroniki oraz automatyki i robotyki.

  W ramach porozumienia AMW:
  • umożliwi nauczycielom i uczniom ZSO II LO w Rumi uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, otwartych wykładach, zajęciach laboratoryjnych i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej,
  • wspierać będzie kształcenie w zakresie mechatroniki oraz automatyki i robotyki poprzez udostępnienie nauczycielom literatury fachowej i objęcie patronatem konkursów tematycznych organizowanych przez ZSO II LO w Rumi.
  W ramach porozumienia Gmina oraz ZSO II LO w Rumi:
  • włączy się w organizację prezentacji dydaktycznych i naukowych WME na wspólnie organizowanych konferencjach, prelekcjach i innych wydarzeniach naukowych,
  • włączy się w realizację wspólnych programów prac badawczo-wdrożeniowych, dydaktycznych, wychowawczych i promocyjnych,
  • wspierać będzie organizację procesu dydaktycznego WME dla absolwentów ZSO II LO w Rumi, którzy podejmą studia na WME jak i pozostałych studentów WME,
  • wspierać będzie realizację zadań służących podniesienia jakości kształcenia w zakresie mechatroniki oraz automatyki i robotyki,
  • uczestniczyć w organizacji konkursów tematycznych związanych z mechatroniką oraz automatyką i robotyką,
  • umożliwi stronom uczestnictwo w różnych formach kształcenia kadry dydaktycznej oraz realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów.