DZIEKANAT: 261 262 648
dr

ZELLMA Marek

Stanowiskoadiunkt
FunkcjaZastępca kierownika Katedry Matematyki i Fizyki
ORCID0000-0001-6401-6579
m.zellma@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
304/7
dr

ZELLMA Marek

Dr Marek Zellma pracuje w Katedrze Matematyki i Fizyki Akademii Marynarki Wojennej od 1975 roku. 

Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcji sklejanych i ich zastosowań w metodach numerycznych, w estymacji parametrów procesów losowych, w identyfikacji układów dynamicznych, w identyfikacji równań ruchu obiektów pływających, identyfikacji przebiegów i parametrów silników elektrycznych i spalinowych, w opracowywaniu pomiarów batymetrycznych oraz w identyfikacji statystycznych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Obecnie pisze rozprawę habilitacyjną na temat zastosowania funkcji sklejanych w identyfikacji układów dynamicznych w warunkach losowych.

Wybrane publikacje

  • Zellma M.: Minimalizacja wskaźnika jakości wielowymiarowych układów sterowania, Postępy Cybernetyki, (2) 4, 1979, s. 101-109.
  • Zellma M.: O pewnym modelu systemu identyfikacji układów dynamicznych na podstawie pomiarów wielokrotnych, Postępy Cybernetyki, (4) 4, 1981, s. 117-128.
  • Zellma M.: O pewnym algorytmie identyfikacji układów dynamicznych, Zbiór Referatów, XXI Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Gliwice-Wisła 1982, s. 209-306.
  • Wysocki H., Zellma M.: Identification of a generalized dynamic system by the method of modulating elements, Archives of Control Sciences, 2, 3 - 4, 1993, pp. 201-221.
  • Wysocki H., Zellma M.: Modulating element method in the identification of a generalized dynamical system, Applicationes Mathematicae, 22, 4, 1995, pp. 447-467.
  • Polanowski S., Zellma M.; The peak value determination of cylinder pressure rate with the basic splines or follow-up approximation, Materiały Konferencyjne KONES'97, Bielsko-Biała 1997, s. 297-303.
  • Zellma M, Makar A.: Dynamic system identification on the basis of the basic splines of t-th order, The 4 International Conference „NEW TRENDS OF DEVELOPMENT IN AVIATION”, KOSICE 2000, s. 146-154.
  • Zellma M., Załęska-Fornal A.: Opis sygnałów za pomocą hiperbolicznych funkcji sklejanych, Diagnostyka, Vol.33, 2005., s. 325-330.
  • Zellma M, Wysocki H.: An abstract second kind Fredholm integral equation with degenerated kernel, Fractional Calculus and Applied Analysis - Int. Journal for Theory and Applicationsm Institute of Mathematics and Informatics, Bułgarian Academy of Sciences,Vol. 8, No. 4, 2005, pp. 343-360.
  • Zellma M.: Algorytm interpolacji wartości oczekiwanej współczynnika ekstynkcji wody morskiej za pomocą wielomianowych funkcji sklejanych stopnia trzeciego, Zeszyty Naukowe AMW, Rok XLIX, Nr 1, 2008, s. 27-36.