DZIEKANAT: 261 262 648

Powołanie kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak na członka PKA

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji. Kierownik Katedry Informatyki AMW kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW, został powołany na członka PKA w Zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2024-2027.

źródło: Biuro PKA

Kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW pełni służbę wojskową w Akademii Marynarki Wojennej od 2003 roku. W latach 2001-2003 służył jako inżynier w Zespole Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie zajmuje stanowisko profesora uczelni, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Informatyki. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie ukończył kierunek informatyka w specjalności systemy komputerowe. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka nadał mu Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2015 roku.

Zainteresowanie naukowe kmdr.  Żaka obecnie skupiają się na zagadnieniach komunikacji podwodnej z wykorzystaniem fali sprężystej w trudnych warunkach propagacyjnych. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i monografii z zakresu informatyki, automatyki i robotyki oraz telekomunikacji w tym w uznanych czasopismach zagranicznych. W działalności naukowej realizował i realizuje szereg prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w tym również na rzecz Marynarki Wojennej. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora-Komendanta AMW. Kilkukrotnie był recenzentem w przewodach doktorskich. W ramach działalności dydaktycznej  prowadzi zajęcia ze studentami cywilnymi i wojskowymi przede wszystkim na kierunku informatyka jak również na kierunkach cyberbezpieczeństwo i mechatronika w tematyce architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, teorii gier oraz logiki rozmytej. Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Od 2017 roku współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną jako ekspert, a w 2023 roku został powołany przez Ministra Nauki na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na VII kadencję trwającą od 1 dnia stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Angażuje się w działalność organizacyjną zarówno na poziomie Uczelni jak również poza nią. Obecnie jest członkiem Kolegium Akademii Marynarki Wojennej, członkiem Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne, członkiem Zespołu Programowego na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Aktywnie działa w ramach Polskiego Towarzystwa Akustycznego, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Wielokrotnie był współorganizatorem naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a także brał aktywny udział w pracach komitetów naukowych i programowych tych konferencji.