DZIEKANAT: 261 262 648

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

STUDENCI I DOKTORANCI POLSCY zgłaszani są do ubezpieczania zdrowotnego przez:

  • rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
  • pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
  • siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
  • pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka;
  • uczelnię, jeżeli: - ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu,
    - nie ukończyli 26 roku życia i są sierotami zupełnymi, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie albo są wychowankami domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,

Zgodnie z ww. ustawą obowiązuje wskazana wyżej kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia.

Wszelkie zmiany statusu osoby zgłoszonej do ubezpieczenia polegające na podjęciu zatrudnienia lub nabyciu innego tytuł do ubezpieczenia student zgłasza w Dziekanacie
w formie pisemnej w ciągu 3 dni od zaistnienia zmian.

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od ukończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów.

INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz 581 z późn. zm.)

Student w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Dziekanatu by wypełnić wniosek. Powinien mieć przy sobie dowód osobisty.

Studenci cudzoziemcy

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia tylko osoby, które nie są obywatelami Polski, ale spełniają kryteria ustawy o repatriacji i posiadają ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostali studenci cudzoziemcy

  • jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ;
  • jeżeli nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) - mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki.