DZIEKANAT: 261 262 648

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych – semestr 3 (zimowy) r.a. 2024/2025

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.
Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5.
Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych wszystkich pierwszego roku kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich wydziałachnastępujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):


Lp.
PrzedmiotLiczba wykładów, st. stac.Liczba ECTSLimit miejsc w grupie st. stac./ st. nst.
3. semestr 
1.Podstawy bezpieczeństwa narodowego303100/20
2.Podstawy zarządzania i organizacji303100/20
3.Podstawy filozofii i logiki303100/20
4.Podstawy pedagogiki303100/20
5.Historia techniki303100/20
6.Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)30330/15

Uchwała Senatu AMW nr 14 z dnia 5 lutego 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowania programów studiów wyższych na kierunkach studiów realizowanych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych odbywa się elektronicznie, po indywidualnym zalogowaniu na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Wybór zostanie udostępniony wyłącznie studentom uprawnionym.
Termin zapisów od 00:00 dnia 10 czerwca 2024 r. do 24:00 dnia 21 czerwca 2024 r.
Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc.
Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.
Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy.
Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.
Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione grupy, na które zapisze się minimum 30 studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 15 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.